Regulamin sprzedaży sklepu internetowego Sklep SŁONEX

Właścicielem sklepu internetowego jest Krzysztof Wójciak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Wójciak Zakład Usługowo-ProdukcyjnySŁONEX

 

                                                                                                          I. Słowniczek

 

 1. Klient – osoba fizyczna, w tym również Konsument, która ukończyła co najmniej 13 lat, przy czym w przypadku nieosiągnięcia przez nią pełnoletności, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera umowę ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu środka porozumiewania się na odległość.
 2. Sprzedawca – Krzysztof Wójciak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Wójciak Zakład Usługowo-ProdukcyjnySŁONEX”, adres: ul. Poniatowskiego 247, 34-700 Rabka-Zdrój, tel. (0-18) 26 79 456, faks:  (0-18) 26 92 065 lub (0-18) 26 77 039, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej pod numerem NIP: 735 001 35 21.
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą (Sprzedawcą) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Usługobiorca – Klient, który korzysta z usługi świadczonej przez Sprzedawcę drogą elektroniczną.
 5. Usługodawca – Sprzedawca, który świadczy usługi droga elektroniczną.
 6. Strona – Sprzedawca i Klient.
 7. Kodeks cywilny – ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 8. Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
 9. Sklep Internetowy SŁONEX (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem ­­­http://slonex.pl/sklep/ za pośrednictwem którego Klient może zamówić produkty.
 10. Towar (Produkt)  – rzecz ruchoma, której dotyczy umowa sprzedaży.
 11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktów na odległość za pośrednictwem formularza Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę produktu.
 13. Koszty dodatkowe dostarczenia towaru – dodatkowe koszty za usługi, tj. ubezpieczenie, odbiór w sobotę, itp., które są dodatkowo płatne przez Klienta w związku z dostarczeniem do niego towaru. Dostępność dodatkowych usług, które Klient może wybrać i które wiążą się
  z obowiązkiem dodatkowej płatności przez Klienta, jest zależne od wybranego przez Klienta typu dostawy.

 

                                                                                            II. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży towarów, w języku polskim, przy wykorzystaniu środka porozumiewania się na odległość – sklepu internetowego, dostępnego pod adresem serwisu internetowego: http://slonex.pl/sklep/,dostarczanych wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, co do których wyłącznym akceptowanym sposobem płatności jest zapłata w złotych polskich (PLN).
 2. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 3. Klient może składać zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem http://slonex.pl/sklep/,określając rodzaj i liczbę sztuk towaru. Podczas składania zamówienia Klient wybiera również sposób zapłaty oraz dostawy towaru.
 4. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w serwisie internetowym (w tym m.in. nazwy, logotypy, cennik, a także grafiki, kolorystyka i układ witryny) oraz wszelkie inne prawa własności niematerialnej związane z treścią serwisu internetowego w tym m.in. utwory, prawa do znaków towarowych, należą do Sprzedawcy lub podmiotów, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy i są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.
 5. Informacje podane na stronach internetowych w serwisie https://slonex.pl/sklep/
  w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Wyżej wymienione informacje nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego.
 6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za
  pośrednictwem odesłania internetowego zamieszczonego na stronie sklepu internetowego pod linkiem https://slonex.pl/sklep/regulamin/ oraz sporządzić jego wydruk.
 7. Opłaty za połączenie z biurem obsługi Sprzedawcy, podanym w rozdziale I pkt. 2,:
 8. z telefonów stacjonarnych – opłata jak za połączenie lokalne;
 9. z telefonów komórkowych – opłata zgodna z cennikiem operatora danej sieci komórkowej.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w sklepie internetowym, oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży, uprzedzając o tym fakcie na stronie internetowej sklepu, podając termin zakończenia akcji promocyjnej czy wyprzedaży.
 11. Informacja o cenie podawane w sklepie internetowym ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w rozdziale III pkt. 5. lit. b. poniżej. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów. W przypadku podania na stronie sklepu internetowego błędnej ceny Klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem powyższej wiadomości e-mail.
 12. Towary znajdujące się w sklepie internetowym są fabrycznie nowe. Towary nie są objęte gwarancją, chyba że przy towarze zaznaczono inaczej określając jej treść oraz sposób realizacji.
 13. Sprzedawca na życzenie klienta wystawia fakturę VAT, fakturę Pro-formę.
 14. Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny za zamówiony towar, w przypadku zamówienia kilku sztuk towaru ceny poszczególnych towarów sumuje się, oraz kosztów dostawy zamówionego towaru. Łączna cena, na którą składa się cena towaru oraz koszty dostawy, jest podana
  w wypełnianym przez Klienta formularzu zamówienia. Po dokonanym przez Klienta wyborze sposobu płatności, dostawy oraz adresie dostawy towaru zostanie on poinformowany o łącznej cenie zamówienia przed potwierdzeniem przez niego zamówienia.
 15. Koszty ubezpieczenia i przesłania do Klienta zamówionego towaru (koszty dostawy) obowiązany jest uiścić Klient.
 16. Na podstawie zawartej umowy sprzedaży na odległość Stron są zobowiązane do świadczenia wzajemnego w następujący sposób: świadczenie Sprzedawcy polega na przeniesieniu posiadania (wydaniu towarów) oraz własności zamówionego towaru o cechach oznaczonych w zamówieniu (m.in. kolor, model) na rzecz Klienta, natomiast świadczenie Klienta polega na zapłacie łącznej ceny, na którą składa się cena towaru oraz koszty dostawy towaru.
 17. Świadczenie Sprzedawcy zostanie spełnione jednorazowo, towar zostanie wydany niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej. Sprzedawca może powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia, dopóki Klient nie zaofiaruje świadczenia wzajemnego, o którym mowa w rozdziale IV pkt. 3 in fine
  (w końcowej części).
 18. Porozumiewanie się z Klientem będzie następować z wykorzystaniem środków indywidualnego porozumiewania się na odległość, tj. telefonicznie: (0-18) 26 79 456, pocztą elektroniczną:sklep@slonex.com, faksem: (0-18) 26 92 065 lub (0-18) 26 77 039.
 19. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć zamówione towary bez wad. W przypadku dostarczenia Konsumentowi rzeczy wadliwych Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, w szczególności w oparciu o art. 556 i n.
 20. Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 21. Regulamin określa również zasady i tryb świadczenia usług drogą elektroniczną, rodzaje
  i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 22. Usługodawca świadczy usługi droga elektroniczną zgodnie z regulaminem. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w znaczeniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 23. Wyrażenie zgody na stosowanie Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’u podczas rozpoczęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy na odległość za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

 

                               III.                 Zawarcie Umowy sprzedaży Towaru poprzez Sklep Internetowy

 

 1. Klient może zawrzeć umowę sprzedaży wybranych towarów na odległość za pośrednictwem formularza Sklepu Internetowego. Umowa sprzedaży towarów zostanie zawarta
  z Konsumentem wraz z otrzymaniem przez niego wiadomości e-mail, o której mowa w treści  pkt. 5. lit. b. rozdziału III Regulaminu, poniżej.  Umowa sprzedaży towarów zostanie zawarta
  z Klientem nie będącym konsumentem wraz z otrzymaniem przez niego wiadomości e-mail,
  o której mowa w treści pkt. 5. lit. b. rozdziału III Regulaminu, poniżej oraz zaksięgowaniu zapłaty za towar na koncie Sklepu, chyba że indywidulanie ustalono inny sposób płatności (pobranie etc.).
 2. W celu zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę internetową sklep@slonex.com, a następnie dokonać wyboru towaru dostępnego w Sklepie Internetowym i złożyć zamówienie ze wskazaniem ilości, koloru, modelu oraz miejsca i sposobu dostawy, formy płatności, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o pojawiające się na stronie komunikaty lub informacje.
 3. Złożenie skutecznego zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.
 4. Zamówienia można składać przez całą dobę we wszystkie dni w roku. Zamówienia złożone
  w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. Dni wolne od pracy (niedziele i święta) określane są na podstawie Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz.U.1951.4.28).
 5. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomości e-mail, a w szczególności:
 6. e-mail będący potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do Sklepu (od tego momentu oferta wiąże oferenta (Klienta) –  związanie to polega na tym, że adresat oferty (Sprzedawca) może przez przyjęcie oferty doprowadzić do zawarcia umowy o treści określonej
  w ofercie. W czasie, w którym oferta wiąże oferenta, zawarcie umowy zależy od decyzji jej adresata, chyba że oferta zostanie odwołana);
 7. e-mail o tytule “Zamówienie nr XXXXXX/YYYY” potwierdzające wszystkie istotne elementy zamówienia wraz z informacją, iż zamówienie zostało przyjęte przez Sprzedawcę (moment zawarcia umowy sprzedaży z Konsumentem). E-mail ten może być poprzedzony próbą telefonicznego potwierdzenia zamówienia. W przypadku, gdy w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia wpłynięcia zamówienia, nie będzie możliwe zrealizowanie połączenia telefonicznego z Klientem, zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedawcę (odrzucenie oferty).
 8. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z realizacji zamówienia przed dniem otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w treści  pkt. 5. lit. b. powyżej. W powyższym terminie Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia i/lub złożenia nowego. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez e-mail: sklep@slonex.com.
 9. Ceny towarów podawane są w złotych polskich (PLN). Sprzedawca podaje do wiadomości Klienta cenę brutto towaru. Cena brutto zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena towaru podana na stronie internetowej Sklepu nie zawiera kosztów dostawy. Klient ma możliwość uiszczenia ceny gotówką przy odbiorze osobistym lub m.in. przelewem bankowym (szerzej o sposobach płatności w rozdziale IV poniżej).
 10. Zamówienie towaru zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.
 11. W przypadku złożenia zamówienia dostawa Towaru zostanie zrealizowana nie później niż
  w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni licząc od dnia, w którym została zawarta umowa sprzedaży, o ile przy towarze nie zaznaczono inaczej, z uwzględnieniem pkt. 15 rozdziału II powyżej.
 12. Informacja o dostępności towaru jest zapewniana każdorazowo przy danym towarze na stronie Sklepu Internetowego.
 13. W celu realizacji zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu dostawy (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego, e-maila. Dane te są niezbędne do prawidłowej realizacji umowy.
 14. Termin realizacji zamówienia zostanie potwierdzony w wiadomości e-mail, o której mowa
  w treści  pkt. 5. lit. b. powyżej.
 15. Zamówione towary mogą zostać dostarczone przez Sprzedawcę pod wskazany przez Klienta adres znajdujący się wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 16. Sprzedawca ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy) bez informowania o tym Klientów.
 17. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę
  i w przypadku stwierdzenia:
 18. niekompletności przesyłki;
 19. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem zamówienia,

powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy przez Sprzedawcę – co jednocześnie nie stanowi warunku ani jakiegokolwiek ograniczenia któregokolwiek z uprawnień Konsumenta.

 

                                                                                  IV.                Sposób i termin zapłaty

 

  1.  Sprzedawca umożliwia następujące formy płatności za zamówiony towar:
  2.  gotówką, przy odbiorze przedmiotu zamówienia (tzw. pobranie);
  3.  przelew bankowy na konto bankowe Sprzedawcy (tzw. przedpłata)

  dane konieczne do wykonania przelewu:

  nazwa banku: PKO BP O/ RABKA-ZDRÓJ;

  nr rachunku: 54 1020 3466 0000 9302 0003 4538;

  1.  Celem uniknięcia opóźnień w księgowaniu oraz prawidłowego zidentyfikowania przelewu,
   w tytule należy podać numer zamówienia.
  2.  Klient jest zobowiązany do dokonania zapłaty w przypadku wyboru sposobu płatności,
   o którym mowa w pkt. 1 lit. 1 powyżej przy odbiorze zamówienia od pracownika firmy przewozowej, natomiast w pozostałych przypadkach niezwłocznie po skutecznym złożeniu zamówienia.

 

                                                                                  V.                Koszty dostawy – cennik

 

 1. Ceny dostawy:

Dostarczenie przedmiotu zamówienia przez firmę kurierską K-EX w granicach Polski:

 1. przysyłka kurierska – przy wyborze formy płatności określonej w rozdziale III pkt. 1 lit. „b-d” (przelew bankowy, cena dostawy uzależniona jest od gabarytów oraz ciężaru produktów i jest szczegółowo wskazana przy każdym produkcie).
 2. przysyłka kurierska – przy wyborze formy płatności określonej w rozdziale III pkt. 1 lit. „a” (płatność gotówką przy odbiorze, cena dostawy uzależniona jest od gabarytów oraz ciężaru produktów i jest szczegółowo wskazana przy każdym produkcie).
 3. Sprzedawca informuje, iż czas dostawy zamówionego towaru w przypadku przesyłki kurierskiej, o której mowa w pkt. 1 powyżej, wynosić będzie średnio 2-3 (słownie: dwa – trzy) dni  robocze od dnia dokonania wysyłki (powierzenia przewoźnikowi, o którym wyżej mowa, przedmiotu zamówienia).

 

                                                 VI.                Warunki reklamacji umowy zawartej na odległość

 

 1. Klient ma prawo zgłosić reklamację w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego,
  a w szczególności w przypadku umów sprzedaży rzeczy reklamację wynikającą z tytułu rękojmi za wady rzeczy.
 2. Celem prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca zwraca się o: przedstawienie dowodu potwierdzającego zakup reklamowego towaru/zawarcia umowy za pośrednictwem formularza zamówień, złożenie oświadczenia (żądania) z opisem reklamacji, oraz
  o dostarczenie reklamowanego towaru, na adres Sprzedawcy: ul. Poniatowskiego 247, 34-700 Rabka-Zdrój.
 3. Wzór oświadczenia (żądania) z opisem reklamacji stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.
 4. Informacja o rozparzeniu reklamacji zostanie przekazana reklamującemu w taki sposób w jaki została ona zgłoszona. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, w zależności od żądania reklamującego, towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy, cena zostanie obniżona, a w przypadku odstąpienia od umowy środki pieniężne zostaną zwrócone.
 5. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji z powodu braków reklamacji (np. brak dowodu potwierdzającego zakup reklamowego towaru/zawarcia umowy za pośrednictwem formularza zamówień lub brak złożenia oświadczenia [żądania]) reklamacja może zostać uzupełniona w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej negatywnego rozpatrzenia, po czym zostanie ona na nowo rozpatrzona.
 6. Czas na ustosunkowanie się do reklamacji z tytułu rękojmi za wady wynosi 14 (słownie: czternaście) dni od momentu jej zgłoszenia.
 7. Każda reklamacja jest rozpatrywana zgodnie z przepisami prawa.
 8. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji – rzecz nie jest wadliwa, reklamujący utracił uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy – koszty przesyłki (w obie strony) ponosi Reklamujący.

 

                                                                         VII.                Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 (słownie: czternastu) dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż koszty określone w pkt. 8 i 9 poniżej.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu, przesyłając go na adres: ul. Poniatowskiego 247, 34-700 Rabka-Zdrój.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu odstąpienia od umowy, zawartym
  w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Wzór pouczenia
  o odstąpieniu od umowy, zawarty w załączniku nr 1 do ww. ustawy, stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
 5. Konsument może zwrócić towar wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Sprzedający zwraca się o zwrot towaru w nienaruszonym stanie w oryginalnym opakowaniu, co jednocześnie nie stanowi warunku ani jakiegokolwiek ograniczenia uprawnienia Konsumenta do odstąpienia od umowy. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (słownie: czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. W przypadku płatności przez Konsumenta gotówką, przy odbiorze przedmiotu zamówienia (tzw. pobranie), Sprzedawca za zgodą Konsumenta dokona zwrotu płatności przelewem na konto bankowe.
 7. W zakresie zwrotu wartości towaru, Sprzedawca zwraca kwotę jego wartości, obniżoną
  o kwotę odpowiadającą zmniejszeniu wartości towaru, spowodowaną korzystaniem z niego
  w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, za które to zmniejszenie wartości rzeczy w ww. zakresie Konsument ponosi odpowiedzialność.  Zakres przedmiotowej odpowiedzialności Konsumenta jest ustalany obiektywnie w oparciu
  o porównanie wartości rzeczy nowej z wartością rzeczy obliczonej
  z uwzględnieniem stopnia jej zużycia.
 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwraca Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Zwrot płatności nie obejmuje kosztów odesłania i opakowania towaru do Sprzedawcy (bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy), które ponosi Konsument.
 10. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności na rzecz Konsumenta do czasu, kiedy otrzyma z powrotem towar lub dowód jego odesłania, w zależności które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba ze Sprzedawca zaproponuje odbiór towaru od Konsumenta.
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1)      o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)      w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3)       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6)      w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7)      w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8)      w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9)      w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy
o prenumeratę;

11)  zawartej w drodze aukcji publicznej;

12)  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13)  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

                                     VIII.                Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 

 1. Usługodawca świadczy następujące Usługi za pomocą Serwisu internetowego: usługa umożlwiająca zapoznania się z informacjami znajdującymi się na stronach internetowych
  w domeniehttps://slonex.pl/sklep/; usługa umożliwiająca zawarcie umowy sprzedaży towarów na odległość poprzez sklep internetowy, konto użytkownika serwisu, usługa przesłania na podany przez Usługobiorcę adres e-mailowy regulaminu lub faktury drogą elektroniczną.
 2. Usługobiorca może korzystać z Usług, dostępnych poprzez Serwis internetowy,
  z zastrzeżeniem spełnienia warunków technicznych systemu teleinformatycznego, o jakich mowa rozdziale IX poniżej.

 

                                                    IX.                Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 1. Warunkiem prawidłowego korzystania z Usług jest posiadanie przez Usługobiorcę systemu teleinformatycznego spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:
 2. z dostępem do sieci Internet;
 3. z zainstalowaną przeglądarką Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej, Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej, Chrome w wersji 5 lub nowszej, Safari w wersji 5 lub nowszej lub innej przeglądarki kompatybilnej;
 4. z włączoną w przeglądarce obsługą języka JavaScript;
 5. posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej;
 6. Warunkiem korzystania z Usług jest umożliwienie instalacji plików cookies. Szczegółowe informacje o plikach cookies wykorzystywanych w Serwisie internetowym, w tym przy świadczeniu Usług, dostępne są w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies Usługodawcy, dostępnej pod adresem https://slonex.pl/.
 7. Zakazuje się Usługobiorcom dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 8. Usługodawca zapewnia dostęp do aktualnych informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną; funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługodawca, na żądanie Usługobiorcy, przekazane drogą elektroniczną na adres elektroniczny Usługodawcy.

 

 

                         X.                Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz warunki zawierania
i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
postępowanie reklamacyjne

 

 1. Rozpoczęcie przez Usługobiorcę korzystania z Usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych poprzez Serwis bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.W przypadku zakończenia przez Użytkownika korzystania z Usług udostępnionych z użyciem Serwisu, Umowa
  o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń z chwila opuszczenia Serwisu, z wyłączeniem usługi przesłania na adres e-mailowy faktury drogą elektroniczną lub treści regulaminu, która zostaje zakończona po ich przesłaniu na adres wskazany przez Usługobiorcę.
 2. Powyższe usługi wykonywane są na indywidualne żądanie Usługobiorcy, które Usługobiorca może rozpocząć i zakończyć w każdej chwili, z tymże usługę przesłania faktury drogą elektroniczną na adres elektroniczny wskazany przez Usługobiorcę jest wykonywana na indywidualne żądanie Usługobiorcy złożone w toku zamówienia lub w terminie prawem przewidzianym, a usługa przesłania regulaminu w każdym czasie.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę należy zgłaszać na adres usługodawcy, w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od momentu ujawnienia się przyczyn reklamacji. Prosimy o zamieszczenie informacji w tytule wiadomości e-mail lub na kopercie: „reklamacja SUDE”.
 4. Tylko reklamacje złożone w języku polskim będą rozpatrywane.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać informację w zakresie następujących danych osobowych Usługobiorcy składającego reklamację : imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, przedmiot reklamacji, dokładny opis reklamowanej usługi, przyczynę reklamacji.
 6. Reklamacje rozpatrywane będą przez Usługodawcę w terminie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty doręczenia reklamacji zawierającej kompletne dane, o których mowa
  w pkt. 5 powyżej.
 7. O sposobie rozpatrzenia reklamacji, osoba składająca reklamację poinformowana zostanie
  w sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja, na adres korespondencyjny lub poczty elektronicznej podany w reklamacji.
 8. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z usług świadczonych drogą elektroniczną przysługuje Usługobiorcy po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. Powyższe, w żadnym przypadku nie ogranicza przewidzianych powszechnie obowiązującym przepisami prawa uprawnień Konsumenta wynikających lub związanych
  z zawartą umową na odległość.

 

 

 

                                                                            XI.                Ochrona danych osobowych

 

 1. Krzysztof Wójciak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Wójciak Zakład Usługowo-ProdukcyjnySŁONEX” jest administratorem danych osobowych Usługobiorcy/Klienta w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Klientów są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wyłącznie na potrzeby związane z realizacją umowy zawartej na odległość.
 2. Administrator odpowiednio wyróżnia i oznacza dane osobowe, których podanie jest niezbędne ze względu na właściwość umowy lub sposób jej realizacji. Odmowa podania oznaczonych
  w ten sposób danych powoduje odmowę świadczenia danej usługi przez Sprzedawcę lub niemożliwość skutecznego złożenia jej oferty zawarcia umowy na odległość.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale w zakresie, o którym mowa
  w rozdziale III powyżej jest niezbędne dla realizacji umowy.
 4. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich poprawiania.
 5. Klientowi przysługuje prawo do usunięcia swoich danych osobowych poprzez zgłoszenie żądania usunięcia danych do Usługodawcy na adres podany w rozdziale I.

 

                                                                                                      XII.                Spory

 

 1. Rozstrzyganie wszelkich ewentualnych sporów wynikających lub związanych z umową zawartą na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane Sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie wszelkich ewentualnych sporów wynikających lub związanych z umową zawartą na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane Sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla miasta Krakowa.
 3. W przypadku sporów z udziałem Konsumenta istnieje możliwość skorzystania
  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może zwrócić się o interwencję rzecznika praw lub skorzystać z mediacji (o ile na nią – mediację –  Sprzedawca wyrazi zgodę). Dostęp do ww. procedur jest opisany w Kodeksie postepowania cywilnego, Ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów.

 

                                                                             XIII.                Postanowienia Końcowe

 

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeks cywilny, Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawa o prawach konsumenta, Ustawa
  o ochronie danych osobowych.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na zasadach określonych w zdaniach następujących. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie sklepu internetowego. Klient będący konsumentami zostaną o tym poinformowani drogą e-mailową odpowiednio wcześniej, tj. na co najmniej 14 (słownie: czternaście) dni przed wejściem w życie zmiany regulaminu.
  W przypadku nie wyrażenia zgody na treść nowego regulaminu Klient powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od daty poinformowania
  o zmianie regulaminu.Zmiana dokonywana będzie poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej na co najmniej 14 (słownie: czternaście) dni przed wejściem jej w życie. Data wejścia w życie nowego regulaminu będzie jednoznacznie określona w jego treści. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się poprzedni regulamin (obowiązujący w chwili zawarcia umowy).
 4. Aktualny regulamin jest publikowany na stronie internetowej sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientom (drogą elektroniczną lub za pośrednictwem hiperłącza) na każde jego żądanie.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.

Lista załączników do Regulaminu:

 1. Załącznik nr 1 Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
 2. Załącznik nr 2 Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Załącznik nr 3 Formularz zgłoszenia reklamacyjnego.

 Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.